Adresse von Kempo Gundeli:  J.J. Balmer-Strasse 1, 4053 Basel